De aangesloten bedrijven op het gebied van:

Verkenningen en opgravingen

Aard-Jan Wullink
Aard-Jan Wullink
Cabralstraat 1,
Postjesweg 111-1
1057 DZ Amsterdam
m 06-50 62 68 88
info@ajwarcheologie.nl
Bureau-onderzoek, booronderzoek, fysisch-geografisch onderzoek (incl. uitwerking en rapportage) en projectleiding in opdracht van bedrijven en instanties met een opgravingsvergunning.

ABA Archeologenbureau Argo
Carolien Tolsma
Studio 34, Parkstraat 68-70
Postbus 1259
1500 AG Zaandam
t 075-631 44 18
info@archeologenbureauargo.nl
Alle voorkomende archeologische veldonderzoeken volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie: booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Ook voor detachering, specialistisch onderzoek, het schrijven van bureauonderzoeken, opstellen en controleren van PvE's, PvA's en rapporten.

ADT v.o.f.
Marion Burger MA
Oostweg 2a
4316 BC Zonnemaire
t/f 0111-40 20 50
m 06-13 37 79 89
marion@adt-snap.nl
ADT: advies over archeologie in de ruimtelijke ordening aan overheden en initiatiefnemers (schrijven/toetsen PvE's, onderzoeksrapportages, MER-rapporten, structuurvisies, bestemmingsplannen en vergunningaanvragen). Maken van archeologiebeleid voor overheden en KNA-conform maken van onderzoek-uitvoerende overheden.
NADT: uitvoeren van alle fasen maritiem archeologisch onderzoek inclusief bureauonderzoek.
BURGER-in-BEELD: project- en vondstfotografie voor divers publieksbereik.

Aeres Milieu
N.J.W. van der Feest
Postbus 1015
6040 KA Roermond
t 0475-3200 00
m 06-17 49 58 67
nico.vd.feest@aeres-milieu.nl
Milieukundig bodemonderzoek, saneringen, asbestonderzoek, infiltratieonderzoek, geluids- en luchtkwaliteit, flora- en faunaonderzoek, externe veiligheid, archeologie (alle onderzoeken behalve DO's en onderwateronderzoek).

Anteagroup
Postbus 40
4900 AA Oosterhout
t 0162-48 71 63
f 0162-43 71 37
m 06-22 46 08 05
hans.koopmanschap@anteagroup.nl
Archeologisch onderzoek in alle onderdelen: o.a. beleidsondersteuning en directievoering. Van bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleuven tot en met opgraven. Archeologie ge´ntegreerd in compleet pakket diensten t.b.v. bestemmingsplannen en overige RO-trajecten. Sterk in de combinatie.

ARCADIS Nederland BV
Drs. D.G. (Dietske) Bedeaux
Adviseur Milieu en Erfgoed
Postbus 673
7300 AR Apeldoorn
t/f 055-581 59 99
m 06-31 67 99 84
dietske.bedeaux@arcadis.nl
ARCADIS levert deskundig onderzoek en advies rond Archeologie en Erfgoed, ge´ntegreerd in een brede projectbenadering op het gebied van milieu, water, mobiliteit en gebouwen; vanaf concept en ontwerp tot de oplevering en het beheer. Gespecialiseerd in slimme oplossingen voor omgang en inpassing van Archeologie en Erfgoed in grote infrastructurele projecten.

ArcheoInzicht
B.P.Tuin, archeoloog
Boekweitstraat 25
9734 AW Groningen
t 050-549 49 50
m 06-18 79 91 87
info@archeoinzicht.nl
Archeologisch en historisch onderzoek: bureau-onderzoek en progamma's van eisen, projectplannen, projectleiding, evaluatie en rapportage.

Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol)
Postbus 9515
2300 RA Leiden
t 071-527 33 13
info@archol.nl
Advisering over en uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek; wetenschappelijke uitwerking van onderzoeksresultaten en synthese in nauwe samenwerking met specialisten van de Universiteit Leiden.

ArcheoPro
R. Exaltus / J. Orbons
St. Jozefstraat 45
6245 LL Eijsden
t 043-367 25 86
f 043-367 25 85
m 06-15 07 13 66
r.exaltus@archeopro.nl / j.orbons@archeopro.nl
Geofysisch onderzoek, bureauonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek (IVO karteren en boren), GIS-toepassingen, micromorfologie (slijpplatenonderzoek).

ArcheoService
Jeanne-Marie Vroomans
Deken van Somerenstraat 6
5611 KX Eindhoven
t 040-244 02 77
info@archeoservice.nl
Organisatie en uitvoering van alle stadia van archeologische onderzoek; ook voor bureauonderzoeken, PvE's, PvA's en detachering.

ArGeoBoor
Luitzen Nijdam
Butewei 43
8408 HC Lippenhuizen
t 0513-434 64 85
m 06-28 55 96 93
info@argeoboor
Archeologisch bureauonderzoek; archeologisch booronderzoek; Fysisch geografisch onderzoek; senior prospector.

Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Jan Wattenberghe
Postbus 8131 4330 EC Middelburg
Jacobahaven 1 4493 ML Kamperland
t
0113-37 64 71
m 06-
13 02 79 00
info@artefact-info.nl
Integraal advies op het gebied van archeologie en cultuurhistorie, bureauonderzoek, booronderzoek, archeologische begeleiding, proefsleuvenonderzoek, opgraving in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Specialistisch onderzoek: aardewerk IJzertijd en Romeinse tijd, late middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Bouter Onderzoek en Advies
Drs. Hugo E. Bouter
Goudenregenstaat 71
1326 BL Almere
t 036-533 01 56
m 06-45 68 04 85
hugo@bouteradvies.eu
Archeologisch en fysisch geografisch onderzoek:
- Archeologisch bureauonderzoek, quick scans, booronderzoek;
- Fysisch-geografische deelstudies bij gravend onderzoek;
- GIS-toepassingen.

BuitenZorg
Gerben Rutger van Veen
W. Buytewechstraat 131-B
3024 XD Rotterdam
m 06-48 06 08 42
buitenzorgarcheologie@online.nl
Projectmanagement (MAP); veldleiding; stadskernonderzoek; veldarcheologie; (technisch) tekenwerk van objecten.

Chorus Archeologie
Julia Chorus
Johan Winnubstlaan 29
3533 EA Utrecht
m 06-44 13 00 00
juliachorus@zonnet.nl
Archeologisch bureau- en veldonderzoek, specialisme Romeinse Limes. Wetenschappelijke uitwerking, inhoudelijk advies bij beleid en PvE. Publiekseducatie, advies bij visualisering, (3D) reconstructies en maquettes voor musea en in de openbare ruimte.

Cultura.epc
Drs. A.M.I. van Waveren
Statensingel 135 C
3039 LJ Rotterdam
m 06-42 63 90 80
cultura.epc@gmail.com
Advies over en uitvoeren en beoordelen van archeologisch onderzoek.

Diachron UvA bv
Kim van Straten
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
t 020-525 72 33
info@diachron.nl
Uitvoering van alle archeologische dienstverlening: bureauonderzoek, verkenningen, opgravingen; tevens advisering en management van archeologische projecten, educatie en publieksvoorlichting, en diverse specialismen: keramiek, archeo-zo÷logisch en -botanisch materiaal; periodespecialisten.

EARTH Integrated Archaeology B.V.
Basicweg 19
3821 BR Amersfoort
t 033-455 41 27
m 06-24 86 41 86
contact@earth-arch.eu
EARTH beschikt over een multidiciplinair team dat advies en uitvoering levert op het gebied van fysieke bescherming, verkennend, karterend en waarderend onderzoek en voorbereiding en uitwerking van opgravingen. Vertaalt en verklaart de betekenis van archeologisch onderzoek voor en aan het publiek.

Econsultancy
Arjan Schutte
Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
t 0475-50 49 61
f 0475-50 49 58
m 06-19 47 88 79
schutte@econsultancy.nl
Onafhankelijk bureau voor advisering, cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek, bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen Programma's van Eisen, proefsleuven, archeologische begeleidingen en opgraven voor overheden, projectontwikkelaars, bouwers en particulieren. Dit alles ge´ntegreerd in een compleet pakket van diensten; bodem, waterbodem, water & infra, ecologie en milieu en ruimte, ten behoeve van  bestemmingsplannen en andere RO-trajecten. Econsultancy heeft vestigingen in Swalmen, Doetinchem en Boxmeer.

GEO-LOGICAL
Aardwetenschappen Cultuur Landschap
Sjoerd Kluiving
Postbus 1039
2600 BA Delft
m 06-53 92 76 97
info@geo-logical.nl
Projectleiding en directievoering bij geologisch, (geo-)archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek; Uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek; Aardkundige waarderingen en landschapskenmerken in relatie tot archeologie; Analyse van bodemprofielen; Belvedere onderzoek; Cursussen en educatieve projecten.

Grontmij Nederland B.V. Advies- en ingenieursbureau
J. Theeuwen
De Molen 48
Postbus 119
3990 DC Houten
t 030-634 46 65
f 030-637 94 15
archeologie@grontmij.nl
Inhoudelijk archeologisch advies met een brede blik: archeologisch onderzoek op de juiste plaats in de Ruimtelijke Ordening ondersteund door bodembrede expertise en specialistisch onderzoek.  

Monolithic archeologie
Erwin W. Brouwer
Havik 6
7731 LE Ommen
m 06 51 95 35 53
info@monolithicarcheologie.nl
- Maritieme archeologie (PvE, bureauonderzoek)
- Archeologische risico-analyse / quick scan
- bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen PvE
- veldleiding en uitwerking archeologische begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgraving
- uitwerking en invulling onderdeel Archeologie in m.e.r.-studies

MUG Ingenieursbureau
B. Bijl
Postbus 136
9350 AC Leek
t 0594-55 24 20
f 0594-55 24 99
m 06-53 37 93 99
info@mug.nl
Archeologisch advies, bureau- en booronderzoek, begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgravingen. Tevens archeobotanisch onderzoek en uitvoering van archeologisch onderzoek gecombineerd met milieukundig onderzoek/saneringen.

RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Marten Verbruggen
Hoofdkantoor: Leeuwenveldseweg 5b,
Postbus 5069
1380 GB Weesp
t 0294-49 15 00
f 0294-49 15 19
raap@raap.nl
Onderzoek en advies op het gebied van archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie: consultancy, directievoering, beleidsadvisering, archeologisch vooronderzoek, advies bij beheer- en inrichtingsplannen, m.e.r.-studies, integraal cultuurhistorisch onderzoek, PvE's, archeologische begeleiding en opgraving. Vier regionale vestiginge

Terra-Archeologie
Channa Cohen Stuart
Lindeboom 45
4101 WG Culemborg
t 0345-51 83 09
m 06-45 05 99 16
info@terra-archeologie.nl
Advisering aan gemeenten, uitleen senior t.b.v. opgravingen bij derden.

Transect
AustraliŰlaan 5a
3526 AB Utrecht
t 030-762 07 05
f 030-762 07 06
informatie@transect.nl
Transect: archeologie, erfgoed, ruimte. Voor onderzoek (o.a. bureauonderzoek en booronderzoek), pveĺs, beleidsontwikkeling, projectadvisering, directievoering en communicatie.

Vergeten Landschap
Caroline Helmich
Dr. A. Kuyperstraat 12
6823 WD Arnhem
m 06-41 85 55 89
info@vergetenlandschap.nl
Archeologische bureau- en booronderzoeken onder eigen opgravingsvergunning. Tevens Fysisch-geografische werkzaamheden (zzp'er)

Vestigia bv
Archeologie & Cultuurhistorie
Wilfried Hessing / Karen Waugh
Spoorstraat 5
3811 MN Amersfoort
t 033-277 92 00
f 033-277 92 01
info@vestigia.nl
De erfgoedingenieurs van Vestigia verzorgen archeologisch en cultuurhistorisch advies en onderzoek zowel op land als op- en onderwater bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Daarbij kan worden gedacht aan archeologisch projectmanagement, PvE's, kostenramingen, communicatietrajecten en second opinions. Ondersteuning bij de ontwikkeling van lokaal en regionaal erfgoedbeleid als archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, onderzoekagenda's, research voor beleid en GIS-applicaties. Onze vergunning voor het uitvoeren van KNA-conform prospectie- en opgravingsonderzoek betekent dat wij in staat zijn om een integrale aanpak te bieden voor het ontzorgen van archeologie binnen projecten, zowel bij de planvoorbereiding en het vergunningentraject als door het uitvoeren van booronderzoeken, opgravingen en archeologische begeleidingen.

VUhbs archeologie
J.A. Mes
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
t 020-598 65 16
info@vuhbs.nl
Archeologische dienstverlening; het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende archeologische werkzaamheden, van bureauonderzoek tot opgraving, inclusief het management van opgravingen en advies.

 ________________Vereniging van Ondernemers in Archeologie__________________