LID WORDEN VAN DE VOiA?

Sinds 2001 komt de Vereniging Ondernemers in Archeologie - de VOiA - op voor de belangen van zelfstandigen die werkzaam zijn in de archeologie. U kunt, als eigenaar of directeur van een bedrijf dat werkzaam is op archeologisch gebied, besluiten u aan te willen sluiten bij de VOiA.

LEDEN VAN DE VOIA ONDERSCHRIJVEN DE GEDRAGSCODE

Registratie, toelating

U kunt hiertoe het registratieformulier downloaden, invullen en verzenden - per post op of per email.
Op het registratieformulier wordt gevraagd naar het aandeel van de omzet van uw bedrijf dat door aan de archeologie gerelateerde werkzaamheden wordt gegenereerd. In beginsel staat het lidmaatschap open voor alle bedrijven die zich bezighouden met archeologie. Het bestuur beslist aan de hand van het registratieformulier over de toelating tot de vereniging. 

Contributie

De hoogte van de contributie voor de VOiA is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Die wordt berekend in FTE's, dat wil zeggen: `volledige (40-urige) banen', vervuld door zelfstandigen, hun zakelijke partners of werknemers. Twee part-time werknemers die ieder 20 uur werken, vervullen samen 1 FTE.
Hieronder ziet u de vastgestelde bedragen voor 2013, alsmede het aantal stemmen voor de ledenvergadering:  

Aantal werknemers in fte

Contributie

Aantal stemmen

tot en met 1

€ 95,-

1

2-3

€ 160,-

1

4-10

€ 370,-

2

11-20

€ 790,-

2

20-30

€ 1.575,-

3

 31 +

€ 2.370,-

3

Met het invullen en opsturen van het registratieformulier meldt u zich aan als lid en verplicht u zich, na toelating, tot het voldoen van de contributie. Contributie wordt geheven vanaf het eerstvolgende nieuwe kwartaal na toelating als lid. Opzeggen kan slechts per einde kalenderjaar, een opzegging moet voor 1/12 bij het secretariaat binnen zijn, anders is contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd. Enige uitzondering is bedrijfsbeëindiging: bij bedrijfsbeëindiging voor 1/7 van het lopende contributiejaar is geen contributie verschuldigd, na 1/7 zal een half jaar contributie verschuldigd zijn.

Uit de contributie worden, naast algemene bestuurs- en secretariaatskosten, de kosten van de ledenvergaderingen bestreden en de communicatiekosten: het beheer van de website en de productie van de jaarlijkse folder waarin de gegevens van alle aangesloten bedrijven worden vermeld. Daarnaast organiseert de VOiA regelmatig netwerkbijeenkomsten, en worden projecten geïnitieerd.